Słowniczek technologii Business Intelligence i Corporate Performance Management - ACCRE - IBM COGNOS PARTNER
Cognos 8, ReportNet, Accre


Słowniczek technologii Business Intelligence i Corporate Performance Management


ASCII (American Standard Code for Information Interchange) - popularny system kodowania znaków alfanumerycznych, który każdemu znakowi (litera, cyfra, symbol, znak interpunkcyjny) przyporządkowuje określoną liczbę z zakresu 0-128. Umożliwia poprawną wymianę danych z innymi komputerami

Autoryzacja (Authorization) - mechanizm identyfikowania użytkownika wchodzącego do systemu i przydzielania mu odpowiednich praw dostępu do określonych zasobów

B2B (Business-to-Business) – wymiana produktów, usług lub informacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi dokonująca się poprzez Internet i rynki elektroniczne

B2C (Business-to-Consumer) – wymiana produktów, usług, informacji między podmiotami i konsumentami dokonująca się poprzez Internet i rynki elektroniczne

B2E (Business-to-Employee) – wymiana produktów, usług, informacji pomiędzy firmami i ich pracownikami, na przykład reklamowanie i oferowanie im do sprzedaży on-line swoich produktów

B2G (Business-to-Government) – wymiana produktów między podmiotami gospodarczymi i organizacjami sektora publicznego poprzez Internet i rynki elektroniczne

BAPI (Business Programming Interface) – interfejs stworzony przez SAP, który umożliwia zewnętrznym programom łatwo komunikować się z modułami R/3

Batch – zbiór poleceń (skrypt) napisany w celu dokonania automatyzacji wykonania złożonych czynności (na przykład ustawienie zmiennych środowiskowych, ścieżek dostępu, mapowanie dysków)

Baza danych (Database) – zbiór informacji ułożony w sposób umożliwiający zapisywanie, przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie ich użytkownikowi. Jest informatycznym odwzorowaniem danego fragmentu rzeczywistości. Składa się z tabel, a te z kolumn i wierszy

BPM (Business Performance Management) = CPM

Balanced Scorecard = Zrównoważona karta wyników

Bufor (Buffer, Cache) - część pamięci operacyjnej służąca do czasowego zapamiętywania i przetwarzania danych

CGI (Common Gateway Interface) - standardowy protokół określający komunikację między użytkownikiem i serwerem

CPM (Corporate Performance Management, Business Performance Management) – koncepcja zarządzania informacją w przedsiębiorstwie. Użycie zintegrowanych prognoz, raportów, analiz do stworzenia platformy decyzyjnej, która korzysta z jednej, właściwej wersji danych i informacji w firmie. CPM składa się z trzech części: scorecarding (daje odpowiedź na pytanie jak firma działa w chwili obecnej), Business Intelligence (zgłębienie danych i poznanie przyczyn takiego a nie innego wyniku) oraz planowanie (podpowiada jak firma powinna działać)

CSV (Comma Separated Values) - format zapisu danych polegający na oddzieleniu części składowych separatorami, na przykład przecinkami

Data Mart (DM)- zorientowany podmiotowo zbiór danych, będący częścią hurtowni danych. Jest to podzbiór zaspokajający potrzeby biznesowe w zakresie dostępu do informacji określonej części użytkowników. Data Mart może być stworzony dla działu personalnego, sprzedaży, finansów tak, że użytkownicy w każdym obszarze widzą tylko dane istotne dla nich, co daje też korzyści w zakresie wykorzystania zasobów serwera

Data Mining = Eksploracja danych

Data Warehouse = Hurtownia danych

DOLAP (Desktop OLAP, Dynamic OLAP) – forma OLAP zaprojektowana, by umożliwić użytkownikowi zamianę widoku danych ze zwykłego, dwuwymiarowego na widok wielowymiarowej kostki. Kostki DOLAP są często przechowywane na stacjach użytkowników końcowych, sieć jest przez to mniej obciążona, a użytkownik nie potrzebuje dostępu do serwera OLAP (stąd nazwa desktop)

Drążenie danych (Drill) - technika eksplorowania i analizy danych polegająca na zmianie kategorii, wymiarów według których analizujemy dane, poziomu szczegółowości oglądanych danych itp.

Drill Down – funkcja analizowania danych pozwalająca na przechodzenie od zagregowanych danych do danych bardziej szczegółowych, zazwyczaj w obrębie jednego wymiaru (na przykład z danych na poziomie kraju na dane na poziomie województw, powiatów); odwrotność Drill Up

Drill Up – funkcja analizowania danych pozwalająca na przechodzenie od danych szczegółowych do danych bardziej zagregowanych, zazwyczaj w obrębie jednego wymiaru (na przykład z danych rozbitych na dni do poziomu miesiąca); odwrotność Drill Down

DSS (Decision Support System) – aplikacja służąca do wspomagania podejmowania decyzji w firmie. Typowymi informacjami jakie taka aplikacja gromadzi i prezentuje to porównawcze dane z kliku przedziałów czasowych, rezultaty różnych decyzji alternatywnych itp. DSS może przedstawiać informacje graficznie, może być skierowany do różnych szczebli decyzyjnych

EAI (Enterprise Application Integration) - koncept dotyczący wewnętrznych technologii w firmie, łączący aplikacje ERP, CRM i podobne oraz inne procesy biznesowe w jeden zintegrowany system

ECR (Efficient Consumer Response) – strategia biznesowa dotycząca dostaw produktów FMCG łącząca więzami partnerskimi firmy handlowe i produkcyjne, a której celem jest lepsza reakcja na potrzeby klienta, z jednoczesnym minimalizowaniem koszów w całym łańcuchu dostaw

EIS (Executive Information System) – system DSS skupiony i przeznaczony dla wyższego szczebla zarządczego, charakteryzuje się zdolnością przedstawienia szerokiego, pełnego obrazu przedsiębiorstwa w sposób bardzo dopasowany do ściśle określonych potrzeb analizy, tak, by pomagać podejmować najważniejsze i kluczowe w firmie decyzje

Eksploracja danych (Data Mining) - proces eksploracji i drążenia danych za pomocą specjalnych narzędzi i technik, którego celem jest odkrywanie niewidocznych dotąd trendów, zależności i powiązań między danymi, umożliwia tworzenie na podstawie tego prognoz

ETL (Extraction, Transformation, Loading) - proces łączenia danych w jednej formie zgodnie z określonymi zasadami. Ekstrakcja oznacza wydobywanie i wczytywanie danych z systemów transakcyjnych, transformacja - przekształcenie danych (na przykład dat czy walut) agregacja, oczyszczanie danych. Na końcu następuje ładowanie oczyszczonych danych do hurtowni. W MS SQL Server proces ETL obsługiwany jest przez DTS

HOLAP (Hybrid OLAP) – jedna z form OLAP umożliwiająca administratorom projektować systemy korzystające z zalet szerokiego dostępu do danych i obiegu danych (ROLAP) oraz szybkiej reakcji w czasie analizy (MOLAP). Wszystkie dane są przechowywane relacyjnej bazie danych, a wielowymiarowe kostki tworzone są dla często używanych informacji. Częste analizy wykonywane są z użyciem MOLAP, a dla analiz wykonywanych rzadziej używany jest wolniejszy ROLAP

HTML (HyperText Markup Language) – to język opisu wyglądu strony przeglądanej przez przeglądarkę www. Służy do oznaczenia różnych atrybutów pisanego tekstu (wielkości czcionki, położenia tekstu itd.)

Hurtownia danych (Data Warehouse) – zintegrowany, trwały, oddzielony od operacyjnych systemów zbiór danych, który integruje dane w jednym repozytorium na podstawie, którego użytkownicy mogą tworzyć raporty i wykonywać analizy. Przechowuje i udostępnia dane o przebiegu procesów w przeszłości w firmie, z myślą o obsłudze procesów decyzyjnych

Klient/Serwer (Client/Server) - model przetwarzania, w którym występuje podział na część zlecającą pewne usługi (klient) oraz część wykonującą te usługi (serwer)

Klucz (Key) – atrybut, którego wartość w sposób unikalny identyfikuje obiekt w hurtowni danych

Kostka danych (Data Cube) – wielowymiarowy format danych przystosowany do tworzenia szybkich analiz wykorzystywany w technice

KPI (Key Performance Indicator, kluczowy wskaźnik wydajności) – zestaw wskaźników biznesowych określających w sposób jednoznaczny i dokładny wyniki działalności przedsiębiorstwa. Przykładami KPI są: ilość zwróconych towarów (w procesie produkcji), udział rynkowy marki firmy w porównaniu z innymi markami (w marketingu), ilość dostaw na czas (w logistyce)

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) – standardowy protokółdostępu do usług katalogowych, używany do autoryzacji i autentykacji użytkowników przy wejściu do systemu

Miara kalkulowana (Calculated Measure) - miara nie występująca w systemie źródłowym, wyliczana na postawie reguły biznesowej w procesie transformacji danych

Migracja danych (Data Migration) – proces fizycznej transmisji danych z jednego środowiska do innego, na przykład ze źródeł takich jak pliki tekstowe, systemy ERP, relacyjne bazy danych do centralnej bazy danych

MIS (Management Information System, SIK, system informowania kierownictwa) – systemy komputerowe i aplikacje dostarczające w firmie pełną informację o działalności przedsiębiorstwa i umożliwiające osobom zarządzającym przeprowadzanie na tej podstawie różnorodnych analiz

MOLAP (Multidimensional OLAP) – jedna z form OLAP, do prowadzenia analiz wykorzystuje serwer wielowymiarowej bazy danych. W tej architekturze dane muszą być przechowywane wielowymiarowo jeśli mają być analizowane wielowymiarowo. MOLAP może obsługiwać większe kostki niż DOLAP, poza tym kostki mogą być bardzo złożone. Dane transakcyjne są agregowane zanim zostaną przeniesione do struktury wielowymiarowej

ODBC (Open Database Conectivity) – sposób podłączenia się do bazy danych poprzez standardowe sterowniki, bez względu na DBMS

ODS (Operational Datastore) – kopie operacyjnych baz danych. W odróżnieniu od hurtowni czy Data Mart, gdzie mamy do czynienia z optymalizacją pod kątem odpowiedzi na pytania przekrojowe, ODS jest zorientowana na transakcje, tzn. są tu kierowane pytania o szczegółowe informacje. Hurtownie danych zapełniane są zwykle danymi z ODS, po uprzedniej transformacji tych danych

OLAP (On-Line Analytical Processing) – kategoria narzędzi komputerowych, zapewniających podejście do analizy danych i raportowania umożliwiające użytkownikowi łatwo wydobyć konkretne dane i spojrzeć na nie z różnych perspektyw, oparte na wielowymiarowej strukturze danych zwanej kostką. Narzędzia OLAP dostarczają informację w przyjazny sposób, dając zsumowane informacje, które następnie można drążyć głębiej

OLTP (On-Line Transaction Processing) - system operacyjny umożliwiający i zarządzający przetwarzaniem transakcji w codziennej działalności firmy, szczególnie do wprowadzania danych i wyszukiwania transakcji, używany w niemal wszystkich obszarach działalności

OODBMS (Object-Oriented Database Management System) – elastyczny system zarządzania obiektową bazą danych (ODB), pozwala na tworzenie całej architektury do utrzymywania i wyciągania obiektów innych niż liczby czy tekst, które zazwyczaj występują w tradycyjnych systemach biznesowych

Oprogramowanie BI – aplikacje tworzone do zapewnienia łatwiejszego dostępu do informacji wszystkim użytkownikom w firmie i zwiększenia możliwości podejmowania trafnych, opartych na pełnej informacji decyzji

PDA (Personal Digital Assistant) – rodzaj palmtopa, czyli małego komputera przenośnego, służącego jako książka adresowa, notatnik, kalendarz oraz narzędzie do wysyłania maili

Platforma BI – termin używany w dziedzinie BI odzwierciedlający rozmach, wielość i złożone połączenie wielu komponentów, mające dostarczać maksymalne możliwości wspomagania decyzji. W skład platformy BI wchodzą rozwiązania ETL, rozwiązania obsługi dostępu do źródeł danych, a także przyjazny interfejs do administrowania metadanymi

Plik płaski (Flat File) – plik zawierający serię rekordów, składającą się z pól lub kolumn zawierających informacje, tak jak w przypadku arkusza Excel

Podzapytanie (Sub-Query) – zapytanie bazujące na zapytaniu wyższego poziomu. Jeśli na przykład zapytanie przy użyciu SQL dotyczy klientów, to podzapytanie może dotyczyć konkretnego klienta, który kupił konkretny produkt klika razy. W narzędziach raportowych podzapytanie pozwala użytkownikowi filtrować dane biorąc pod uwagę kilka czynników

PowerCube (Kostka) – nazwa zastrzeżona i wymyślona przez firmę Cognos oznaczająca skompresowaną, wielowymiarową, strukturę danych OLAP wygenerowaną przez program Cognos PowerPlay Transformation Server

RDB (Relational DataBase) - relacyjna baza danych, baza danych w której informacje są przechowywane w tabelach i kolumnach. Połączenia między tabelami (tworzone za pomocą kluczy) powodują, że możliwe jest przetwarzanie danych poprzez wiele tabel

RDBMS (Relational DataBase Management System) – program pozwalający użytkownikom tworzyć, uaktualniać i administrować danymi w strukturze relacyjnej bazy danych

Rekord (Record) - pojedynczy wpis w tabeli zawierający jeden wiersz danych

Relacje (Relations) - związki zachodzące między danymi zapisanymi w różnych tabelach bazy danych

Relacyjna baza danych = RDB

Replikacja (Replication) – proces kopiowania danych z jednego źródła danych do drugiego, za pomocą funkcji transformacji danych. Źródło danych i docelowe miejsce mogą być heterogeniczne (niejednorodne)

ROI (Return on Investment) – termin określający zwrot z inwestycji, czyli finansowy zysk lub redukcja kosztów na przestrzeni określonego czasu, które są rezultatem konkretnej inwestycji w firmie

Schemat gwiazdy (Star Schema) - schemat bazy danych zawierający tabelę faktów (ilość produktów, wartość sprzedaży itp.) i po jednej tabeli wymiarów dla każdego wymiaru (okres, klient, produkt). Tabela faktów otoczona jest przez tabele wymiarów. Przyspiesza to odpowiedź na zapytanie (występuje tu jednostronne połączenie z tabeli faktów do każdego wymiaru), daje szybszy wgląd w informacje osobom analizującym dane

Schemat płatka śniegu (Snowflake Schema) – typ struktury Data Martu rozszerzający schemat gwiazdy przez łączenie tabel wymiarów z dodatkowymi tabelami. W schemacie gwiazdy tabele mogą stać się duże, nieczytelne i zawierać potencjalnie nieużyteczne informacje. Schemat płatka śniegu tworzy podkategorie danych i daje lepszą wydajność zapytań, a jego celem jest normalizacja danych zgodnie z ich hierarchią

SCM (Supply Chain Management) – zarządzanie łańcuchem dostaw. Nadzór nad finansami, materiałami, informacją w procesie ich ruchu między dostawcą, producentem, dystrybutorem i klientem. SCM optymalizuje łańcuch dostaw dając dostawcom i partnerom dostęp do informacji o firmie (na przykład, by szybko wykryć nowy popyt na rynku czy lepiej przewidywać potrzeby klienta)

SIK (System Informowania Kierownictwa) = MIS

Skalowalność (Scalability) – zdolność do harmonijnego rozrastania się systemu i zaspokajania potrzeb rosnącej liczby użytkowników, a także łatwość zwiększania stopnia złożoności oprogramowania biznesowego (na przykład od prostych raportów do złożonej, szczegółowej wizualizacji). Skalowalność określa możliwości systemu do zwiększenia obciążenia bez wydłużania czasu oczekiwania na odpowiedź

Składnica danych = Data Mart

Slice and Dice – ważna funkcjonalność OLAP pozwalająca użytkownikowi dzielić informacje na mniejsze części lub analizować je z różnych perspektyw, by zrozumieć i poznać je dogłębniej

Star Schema = Schemat gwiazdy

SQL (Structured Query Language) – ujednolicony język do komunikowania się z bazą danych i wyszukiwania w niej informacji poprzez zadawanie zapytań

Sub-Query = Podzapytanie

Tabela faktów (Fact Table) – jest to trzon schematu gwiazdy zawierający informacje na najniższym poziomie szczegółowości. Każda linia zawiera informacje na temat miar (ilość sprzedana, dochód itp.) oraz pole łączące je z tabelą wymiarów (na przykład numer produktu do połączenia z tabelą Produkt, numer klienta z tabelą Klient)

Tabela wymiarów (Dimension Table) – tabela w bazie danych zawierająca analizowane informacje biznesowe na poziomie jednego wymiaru. Na przykład tabela wymiaru Produkt zawierać może takie informacje jak: nazwa, opis, rodzaj, typ czy unikalny numer produktu. Tabela wymiarów łączy się z tabelą faktów za pomocą zdefiniowanych kluczy. Tabele faktów i wymiarów są tabelami informacyjnymi schematu gwiazdy

URL (Uniform Resource Locator, Universal Resource Locator) – standardowy format adresu dla dokumentów publikowanych w Internecie (na przykład http://www.accre.pl

Wielowymiarowe dane (Multidimensional Data) – dane, które mogą być analizowane według różnych kryteriów, na przykład wolumen sprzedaży według: typu produktu, regionu sprzedaży lub określonego przedziału czasowego

WYSIWYG (What You See Is What You Get) – pojęcie oznaczające, że dokument, który użytkownik widzi na ekranie, pojawi się dokładnie w takiej samej postaci przy jego wydruku

XML (eXtensible Markup Language) – niezależny od platformy, uniwersalny język formalny, przeznaczony do wygodnej reprezentacji danych w ustrukturalizowany sposób (między innymi na stronach WWW). XML jest podzbiorem języka SGML, składnią przypomina język HTML

Zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard) – filozofia zarządzania efektywnością opisująca strategię firmy i jej filozofię za pomocą mierzalnych celów i wskaźników dotyczących wszystkich poziomów zarządzania. Zamiast tradycyjnej oceny finansowej, proponuje inne czynniki oceny: innowacyjność, zadowolenie klienta itp.

Źródło danych (Data Source) – miejsce gdzie znajdują się dane zasilające hurtownię danych lub raporty i kostki

ACCRE - IBM COGNOS partner


A B C D E F G H
I J K L Ł M N O
P R S T U W X Y
Z